Skipurit mennta- og menningarmálaráðuneytisins

Stjórnskipulag mennta- og menningarmálaráðuneytis 20052016

Ráðuneytinu er skipt í fimm skrifstofur:

 • skrifstofu mennta og vísinda
 • skrifstofu menningarmála
 • skrifstofu stefnumótunar og fjárlagagerðar
 • skrifstofu laga og stjórnsýslu og
 • skrifstofu yfirstjórnar

Helstu verkefni skrifstofanna eru sem hér segir:

Skrifstofa yfirstjórnar:

 • Áherslur í starfi ráðuneytisins og samhæfing starfsemi þess.
 • Starfsmannahald, rekstur ráðuneytisins og sameiginleg þjónusta fyrir skrifstofurnar.
 • Þróun og umbætur í starfsemi ráðuneytisins. Verklagsreglur og innra eftirlit.
 • Dagskrá ráðherra, undirbúningur funda og mál sem varða þingstörf ráðherra.
 • Tilnefningar fulltrúa ráðuneytisins í nefndir að ósk annarra stjórnvalda.
 • Almenn upplýsingagjöf og samskipti við fjölmiðla.

Skrifstofa stefnumótunar og fjárlagagerðar:

 • Samræming, söfnun og miðlun upplýsinga vegna stefnumótunar og árangursmats á málefnasviðum.
 • Vinnuferli við mótun stefna ráðherra og áætlana um framkvæmd þeirra.
 • Umsjón með fjárlagagerð og skilum á fjárlagaupplýsingum.
 • Eftirlit með að fjárskuldbindingar samræmist stefnum, áætlunum og heimildum.
 • Jafnrétti kynjanna á málefnasviðum ráðuneytisins.

Skrifstofa laga og stjórnsýslu:

 • Vinnuferli og formkröfur við undirbúning þingmála, reglugerða og annarra stjórnvaldsfyrirmæla ráðherra,  skipana í störf og nefndir og gerð samninga sem ráðuneytið á aðild að. Umsjón með gerð formlegra skjala.

 • Staðfesting á reglum og gjaldskrám sem lægra sett stjórnvöld setja.
 • Stjórnsýslukærur, kvartanir og önnur erindi sem varða eftirlit ráðherra með starfsemi lægra settra stjórnvalda.
 • Álit á túlkun laga og reglugerða á málefnasviðum ráðuneytisins.
 • Málaskrá og skjalastýring innan ráðuneytisins.
 • Aðgangur að gögnum samkvæmt upplýsingalögum og stjórnsýslulögum.
 • Samskipti vegna undirbúnings á staðfestingum og framkvæmd alþjóðlegra samninga við meðal annars utanríkisráðuneytið og Eftirlitsstofnun EFTA. Samskipti vegna þingmála ráðherra við forsætisráðuneyti, Alþingi og við Umboðsmann Alþingis vegna eftirlits með stjórnsýslu.

Skrifstofa mennta og vísinda og skrifstofa menningarmála:

Skrifstofa mennta og vísinda og skrifstofa menningarmála hafa umsjón með verkefnum sem þarfnast einkum þekkingar á stjórnarframkvæmd á málefnasviðum.

Skrifstofa mennta og vísinda starfar að málum framhaldsskólastigs; háskólastigs þar á meðal námsaðstoð; rannsókna, leikskólastigs, grunnskólastigs, tónlistarnáms og framhaldsfræðslu.

Skrifstofa menningarmála starfar að málum sem varða fjölmiðlun, íþrótta- og æskulýðsmál og menningu og listir.

Skrifstofurnar hafa hvor á sínu sviði umsjón með skyldum ráðherra um að annast lögbundna yfirstjórn lægra settra stjórnvalda og annast eftirlit með starfrækslu, fjárreiðum og eignum stjórnvalda, auk þess að tryggja lögbundið eftirlit með öðrum aðilum sem starfa að stjórnarframkvæmd á málefnasviðum ráðuneytisins svo sem sveitarstjórnum og aðilum sem fá styrki eða framlög.

Faglegt efnisinnihald í stefnum ráðherra, lagafrumvörpum, reglugerðum og öðrum stjórnvaldsfyrirmælum, samningum og leiðbeiningum sem stuðla að bættum árangri á málefnasviðunum í samræmi við áherslur stjórnvalda.

Samskipti við og eftirlit með ríkisaðilum (stofnunum og sjóðum), sveitarstjórnum og öðrum sem annast framkvæmd á málefnasviðum ráðuneytisins eða láta sig hana varða.

Skrifstofa menningarmála annast um fjármál og rekstur Miðstöðvar íslenskra bókmennta og Gljúfrasteins – Húss skáldsins.