Aðalnámskrá grunnskóla

Námskrár

Aðalnámskrá fyrir grunnskóla

aðalnámskrá grunnskóla
Aðalnámskrá er rammi um skólastarfið á þessum skólastigum og leiðsögn um tilgang þess og markmið. Hún birtir heildarsýn um menntun og útfærir nánar þá menntastefnu sem felst í lögunum. Aðalnámskrá er ætluð stjórnendum, skóla, kennurum og öðru starfsfólki í skólakerfinu. Einnig veitir hún nemendum, foreldrum þeirra, opinberum stofnunum, félagasamtökum, aðilum atvinnulífsins og almenningi upplýsingar um tilgang og starfsemi skóla.


Nr. 894/2016                                                                                                                                   28. október 2016

AUGLÝSING

um breytingu á aðalnámskrá grunnskóla og greinasviðum með aðalnámskrá grunnskóla.

1. gr.

Með vísan til 24. og 25. gr. laga um grunnskóla, nr. 91/2008, með áorðnum breytingum, staðfestir mennta- og menningarmálaráðherra hér með eftirfarandi breytingu á aðalnámskrá grunnskóla og greinasviða með aðalnámskrá grunnskóla:

Í stað kafla 9.10 Brautskráning úr grunnskóla áður en 10 ára skyldunámi er lokið í aðalnámskrá grunnskóla, sbr. auglýsingu nr. 760/2011, kemur nýr kafli með sama heiti, sem birtur er sem fylgiskjal með auglýsingu þessari.

2. gr.

Auglýsing þessi öðlast þegar gildi.

Mennta- og menningarmálaráðuneytinu, 28. október 2016.

Illugi Gunnarsson.

Ásta Magnúsdóttir.

Fylgiskjal.


9.10 Brautskráning úr grunnskóla áður en 10 ára skyldunámi er lokið.


Ef niðurstöður samræmdra könnunarprófa sýna að nemandi í 9. bekk hefur sýnt framúrskarandi (A) eða góða hæfni (B) samkvæmt hæfnikröfum 10. bekkjar og náð framúrskarandi árangri í öðrum greinum geta foreldrar óskað eftir því við skólastjóra grunnskóla að barn þeirra sé útskrifað úr grunnskóla áður en tíu ára skyldunámi er lokið.
Skólastjóri skal ráðfæra sig við umsjónarkennara nemandans og sérfræðiþjónustu sveitarfélagsins áður en hann tekur ákvörðun í málinu. Skólastjóri metur hvenær nemandi hafi lokið grunnskólanámi og ber ábyrgð á útskrift hans úr grunnskóla. Nemanda ber að ljúka öllu skyldunámi samkvæmt aðal-námskrá grunnskóla með framúrskarandi árangri áður en hann útskrifast þaðan, samanber eftir-farandi viðmið:
• Nemandi uppfylli viðmið með hliðsjón af hæfniviðmiðum aðalnámskrár með framúrskarandi árangri.
• Nemandi hafi fengið náms- og starfsráðgjöf.
• Skólastjóri telji útskrift ráðlega.
• Nemandi hefur félagsþroska til að takast á við félagslegt umhverfi framhaldsskóla.

Nemendur sem ekki hafa lokið grunnskólanámi geta þó hafið nám í framhaldsskóla samhliða í sam-ráði við foreldra, viðkomandi framhaldsskóla og viðkomandi sveitarfélag, þar sem ljóst sé hvernig námið er formlega metið. Samkvæmt grunnskólalögum er gert ráð fyrir að nánar sé samið um fram-kvæmd og fyrirkomulag milli hlutaðeigandi grunn- og framhaldsskóla.

Ákveði skólastjóri að synja foreldrum um útskrift úr grunnskóla áður en 10 ára skyldunámi er lokið geta foreldrar kært þá synjun grunnskóla til mennta- og menningarmálaráðuneytis sem úrskurðar í málinu.

Auglýsing með fylgiskjali


Nr. 838/2015

9. september 2015

AUGLÝSING


um breytingu á aðalnámskrá grunnskóla og greinasviðum með aðalnámskrá grunnskóla.


Kaflar 9.4 og 9.5 eftir breytingar 9. september 2015

Kafli 18.4 eftir breytingu 9. september 2015